• ...
 تمدید زمان ارسال مقالات
تمدید زمان ارسال مقالات به نهمین همایش ملی آموزش تا 15بهمن
1395/11/03 ادامه مطلب


 حمایت معنوی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی و دانشگاه ها (سمت) از همایش
حمایت معنوی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی و دانشگاه ها (سمت) از همایش
1395/10/29 ادامه مطلب


 حمایت معنوی دانشگاه فنی حرفه ای از همایش
حمایت معنوی دانشگاه فنی حرفه ای از همایش
1395/10/19 ادامه مطلب


 حمایت معنوی دانشگاه فرهنگیان از همایش
حمایت معنوی دانشگاه فرهنگیان از همایش
1395/10/19 ادامه مطلب


 امکان چاپ مقالات برگزیده همایش در مجله Technical and Vocational Education
امکان چاپ مقالات برگزیده همایش به زبان انگلیسی در مجله Technical and Vocational Education
1395/10/17 ادامه مطلب


 حمایت معنوی دانشگاه آزاد واحد زنجان از همایش
حمایت معنوی دانشگاه آزاد واحد زنجان از همایش
1395/10/16 ادامه مطلب


 حمایت معنوی دانشگاه شهید باهنر کرمان از همایش
حمایت معنوی دانشگاه شهید باهنر کرمان از همایش
1395/10/15 ادامه مطلب


 حمایت معنوی دانشگاه تربیت مدرس از همایش
حمایت معنوی دانشگاه تربیت مدرس از همایش
1395/10/13 ادامه مطلب


 حمایت معنوی دانشگاه شهید چمران اهواز از همایش
حمایت معنوی دانشگاه شهید چمران اهواز از همایش
1395/10/10 ادامه مطلب


 پذیرش چکیده مبسوط (Extended Abstract) در بخش مقالات انگلیسی
امکان ارسال چکیده مبسوط در بخش مقالات به زبان انگلیسی
1395/10/05 ادامه مطلب


 حمایت معنوی دانشگاه شیراز از همایش
حمایت معنوی دانشگاه شیراز از همایش
1395/10/04 ادامه مطلب


 جلسات شورای سیاستگذاری
برگزاری 5 جلسه شورای سیاستگذاری نهمین همایش ملی آموزش طی آبان تا دی 1395
1395/10/04 ادامه مطلب


مجلات علمی پژوهشی
نمایه مقالات

سه شنبه 05 بهمن ماه 1395

تا همایش ...

099
برگزار کنندگان
حامیان

پوستر همایش